Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Podstawa prawna:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.).
3) Statut Szkoły z dnia 7 maja 2014 roku.

I CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
1. W szkole zorganizowana jest świetlica dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
2. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom z Uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa:
- opieki wychowawczej,
- pomocy w nauce,
- warunków do nauki własnej i rekreacji.
3. Zadania świetlicy z uwzględnieniem Programu wychowawczo-profilaktycznego określa Statut Szkoły.
Do zadań szczegółowych należy:
- tworzenie warunków do nauki własnej,
- wdrażanie do samodzielnej pracy,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,
- rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
- kształtowanie umiejętności korzystania i poszanowania zasobów w tym także gier dydaktycznych,
- krzewienie i utrwalanie zasad kulturalnego zachowania,
- współpraca z rodzicami i wychowawcami uczniów korzystających ze świetlicy.

II ORGANIZACJA PRACY ŚWIETLICY
1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
2. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie może przekraczać 25 uczniów.
3. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci i trwa od 30 do 60 minut.
4. Świetlica jest czynna w dni pracy szkoły.
5. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców oraz możliwości kadrowych szkoły.
6. Zajęcia w świetlicy są prowadzone przez nauczyciela świetlicy oraz innych nauczycieli przydzielonych do sprawowania opieki.

III WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY
1. Do świetlicy szkolnej na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców
przyjmowani są przede wszystkim uczniowie klas I–III, w tym szczególnie dzieci rodziców pracujących, rodzin niepełnych, wielodzietnych.
2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom zwolnionym z lekcji religii i basenu i innych zajęć na podstawie pisemnego wniosku/deklaracji rodzica.
3. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka.
4. Kwalifikacji i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: nauczyciele świetlicy, pedagog szkolny, przedstawiciel rady rodziców.
5. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut.
6. Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

VI ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY
1) W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
2) Do świetlicy uczniowie przychodzą bezpośrednio po zajęciach
lekcyjnych.
3) Tornistry należy pozostawiać w wyznaczonym miejscu.
4) W świetlicy obowiązuje dbałość o porządek i estetykę.
5) W przypadku konieczności opuszczenia pomieszczenia świetlicy, uczeń jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu nauczycielowi.
6) Wyznaczeni uczniowie pełnią dyżuru wg ustalonego grafiku. W przypadku nieobecności jednego ucznia, zastępuje go następny z tygodniowej listy.
7) Niniejszy Regulamin jest upubliczniony na tablicy ogłoszeń w świetlicy i obowiązuje wszystkich uczniów korzystających z opieki w świetlicy.

Script logo